Regler för besök i naturreservatet, både på land och i vattnet

Naturreservatets gränser markeras med stolpar med en snöstjärna på blå botten.
 • Det råder strikt koppeltvång för hundar. Hundar ska vid alla tillfällen och på alla platser inom reservatet vara kopplade.
 • Eldning/grillning är endast tillåten på anvisade eldningsplatser. När eldningsförbud 5E råder är all eldning/grillning förbjuden. Det är inte tillåtet att elda med trä, eller annat material, från naturen i reservatet.
 • Ta med ditt skräp hem, eller släng i anvisade sopkärl.
 • Djurlivet får inte skadas eller avsiktligt störas. Därmed råder förbud mot att flyga drönare och drake, spela högljudd musik och liknande aktiviteter.
 • Bryt inga kvistar och skada inte buskar och träd.
 • Blommor och växter får inte plockas eller grävas upp. Bär och svamp får du gärna plocka.
 • Motordrivna fordon får bara köras på anvisade vägar och skall parkeras på särskilda parkeringsplatser. Det är inte tillåtet att parkera vid sidan av vägar, på stickvägar eller på annan plats än markerad parkering.
 • Husvagn, campingbil eller motsvarande får inte uppställas inom reservatet.
 • Tältning är tillåten på anvisad plats.
 • Cykling utanför större väg, samt ridning är endast tillåtet på anvisade leder, stigar och platser.
 • Mark, berghällar och stenar får inte skadas.
 • Visa hänsyn mot både andra besökare, betesdjur och viltet.
 • Affischer, skylt, plakat eller liknande får inte sättas upp.

Vattenområdet runt Kullaberg, ut till 300 meter från medelvattenlinjen, är avsatt som marint naturreservat. Här är det inte tillåtet att:  

 • Avsiktligt störa tumlare, så som att med hög hastighet köra nära individer eller igenom flocken. Detta gäller under hela året. Detta gäller tumlare både i och utanför naturreservat genom Artskyddsförordningen.
 • Befinna sig inom fågelskyddsområde den 1 mars till 15 juli, ut till 150 meter från kusten.
 • Samla in eller fånga bottenlevande växter och djur utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Sätta ut fasta fiskeredskap närmare land än 50 meter utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Placera ut föremål, eller andra anordningar, på botten.
 • Bedriva fisk- eller musselodling.
 • Påverka havsområdets bottenbeskaffenhet och vattenomsättning till exempel genom deponering och dumpning av material.
 • Släppa ut skadliga ämnen för floran eller faunan från stranden.
 • Lägga upp eller ankra fartyg eller husbåtar under längre tid än ett dygn utom när vädret inte medger fortsatt färd.
 • Skada eller bortföra vrak eller delar av vrak samt till sådana hörande fasta eller lösa föremål som legat i området mer än 20 år.

Den vita stjärnan visar vägen!

 

 

Föreskrifter för Höganäs kommuns  naturreservat.