Föreskrifter för Kullabergs naturreservat

Naturreservatets gränser makeras med stolpar med en snöstjärna på blå botten.

Naturreservatsregler 

 

 • Mark, berghällar och stenar får inte skadas.
 • Blommor och växter får inte plockas eller grävas upp.
 • Bryt inga kvistar och skada inte buskar och träd.
 • Plocka inte växter och djur på havsbottnen.
 • Djurlivet får inte skadas eller avsiktligt störas (tex högljudd bandspelare).
 • Motordrivna fordon tillåts endast på anvisade vägar och skall parkeras på särskilda parkeringsplatser.
 • Tält, husvagn, campingbil eller motsvarande får inte uppställas inom reservatet.
 • Eldning/grillning endast tillåten på anvisade eldningsplatser när eldningsförbud ej råder.
 • Hunden ska hållas kopplad.
 • Visa hänsyn mot både människor och djur.
 • Tillträdesförbud längs norra kusten från Djupadal till Valdemarsgrottan 1/3 - 15/7.
 • Skräpa inte ner.
 • Affischer, skylt, plakat eller därmed jämförlig anordning får inte uppföras.
 • Förbjudet att rida annat än på anvisade stigar eller områden.

Marint reservat

 

Vattenområdet runt Kullaberg, ut till 300 meter från medelvattenlinjen, är avsatt som Marint Naturreservat.

Här är det förutom ovanstående regler inte tillåtet att:

 • Utsätta fasta fiskeredskap närmare land än 50 meter.
 • Placera ut föremål eller andra anordningar på botten.
 • Beträffande fiske begränsas förbudet att omfatta fiske med fasta redskap utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Insamla eller fånga bottenlevande växter och djur utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Utföra fisk- eller musselodling.
 • Artificiellt påverka havsområdets bottenbeskaffenhet och vattenomsättning även innefattande deponering och dumpning av material.
 • Från stranden släppa ut för floran eller faunan skadliga ämnen.
 • Lägga upp eller ankra fartyg eller husbåtar under längre tid än ett dygn utom när vädret inte medger fortsatt färd.
 • Skada eller bortföra vrak eller delar av vrak samt till sådana hörande fasta eller lösa föremål som legat i området mer än 20 år.
 • Motordrivna fartyg inte får färdas med högre fart än sju knop inom det utvidgade reservatsområdet.  

 

Den vita stjärnan visar vägen!

 

 

Föreskrifter för Höganäs kommuns  naturreservat.