Välkommen in för att ta dig ut!

Djurlivet på land

Den kulliga terrängen ger goda tillfällen för grävling och räv att bygga gryt och lyor. Harar och kaniner enstaka eller i grupper ser man ofta. Ekorren kan du hitta lite överallt, speciellt i de kvarvarande tallskogspartierna. Annars är rådjuret och kronhjort skogarnas karaktärsarter. Ofta betar de ute i de öppna markerna. Vildsvin förekommer även sporadiskt på Kullaberg.

Ett viktigt inslag i djurlivet på öppna marker är betesdjuren, som varierar beroende på djurhållare: får, kor eller hästar.

Fåglar uppehåller sig ofta i och i närheten av buskage. Där kan man få se törnskata, törnsångare, ärtsångare och hämpling. I skogens trädkronor och buskar finner man bofink, olika sångare, talgoxe, koltrast, rödhake och ringduva. Hackspettar som spillkråka, större hackspett och gröngöling bearbetar döda trädstammar i sök efter föda.

Både snok och huggorm finns på Kullaberg. Vidare är ödlor vanliga. Grodor trivs i kärrmarkerna. Det lägre djurlivet på Kullaberg är väl undersökt.

Såväl insekter och spindlar som snäckor och sniglar förekommer med många arter varav flera ytterst sällsynta. Särskilt branternas krattskogar med ek och lind hyser många lägre djurarter.

På sydbranterna finns t ex tapetserarspindeln, den enda släktingen till fågelspindlarna som finns i Norden.

Ekorre spanar