Välkommen in för att ta dig ut!

Förvaltning och skötsel Kullaberg

Syftet med Kullabergs naturreservat är att skydda ett unikt område med rik, varierad natur och stor skönhet. Den marina miljön i gränsområdet mellan brackvattenområdena i söder och de saltare vattenområden som tar vid norr om Kullaberg är värdefull. Med bevarande av dessa värden, bör allmänheten ges goda möjligheter till naturupplevelser och strövtåg.

Västra Kullaberg avsattes 1971 formellt som naturreservat. Den östra delen av berget stannade kvar i Krapperups ägo. Detta område blev naturreservat 1965. Efter andra världskriget upphörde Mölle som modern turistort och strömmen av besökare till Kullaberg avtog. I dag är emellertid naturreservaten på Kullaberg ett par av de mest besökta i landet. Mer än 500.000 besökare passerar årligen vakten på Västra Kullaberg och totalt besöks berget av flera hundratusen ytterligare.

 

Skötselplaner och föreskrifter 

Hela berget är ett öppet strövområde. Skötseln är bl.a. inriktad på att öka arealen lövskog samt återskapa en del av fäladsmarkerna. På Västra Kullaberg bedrivs en intensivare skötsel med särskild hänsyn till naturvetenskapliga och kulturhistoriska värden

Höganäs kommun har 12 naturreservat inklusive Östra och Västra Kullaberg. Alla naturreservaten går att besöka men tillgängligheten varierar. Här kan du läsa om naturreservaten i Höganäs kommun.

Gran- och lärkskog ersätts av ädellöv i stor naturvårdsinsats på Östra Kullaberg

Det finns inte mycket naturlig ädellövskog kvar, vare sig i Sverige eller Europa. På östra Kullaberg har Länsstyrelsen Skåne ambitionen att skapa stora sammanhängande områden av naturlik ädellövskog. Genom att ta bort inplanterad gran och lärk som finns kvar sedan tidigare skogsbruk vill Länsstyrelsen gynna den ekologiskt sett mycket viktiga ädellövskogen med  trädslag som tex bok, ek, lind, skogslönn och ask. Läs mer här.

Karta över skogsåtgärderna

 

KULLABERG FÅR STÖRRE VÅTMARKER OCH MER DJUR- OCH VÄXTLIV

I vinter ska Länsstyrelsen öka mängden vatten i våtmarkerna Mölle mosse, Håkulls mosse och Per Linds mosse. Större våtmarker ger bättre livsmiljöer för många växt- och djurarter på Kullaberg. Läs mer här.

Se filmerna om skogsåtgärderna på Kullaberg