Välkommen in för att ta dig ut!
samling av spökgarn

Inventering av spökgarn

Inventering av spökgarn i Skånska Kattegatt

Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen Skåne och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Sommaren 2020 beslutades om Skånes första helt marina naturreservat, Skånska Kattegatt. Området täcker en yta om 58 000 hektar och bildades med syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter i ett förhållandevis opåverkat havsområde. Området är utpekat för dess djupa havsbottnar med megafauna så som sjöpennor samt som ett viktigt område för fisk och tumlare. Inom reservatet och i dess omedelbara närhet har 11 olika vraklämningar identifierats. De är viktiga miljöer i ett annat relativt likformigt område. Vrak fungerar som ett artificiellt rev där fisk kan söka skydd och arter knutna till hård botten kan etablera sig.

Sedan fiskerinäringen helt övergått till nylon och andra plastliknande material har borttappade och förlorade fiskeredskap ansamlats i haven. Idag utgör detta marina skräp ett överhängande hot mot biologisk mångfald och värdefulla natur- och livsmiljöer. Det är sedan länge känt att nät och trålar ansamlas vid vrak och andra uppstickande formationer. Dykare har rapporterat om att två av vraken i Skånska Kattegatt är svårt nedskräpade. Näten fungerar som dödsfällor för allt marint liv som fastnar i dess maskor. Säl och tumlare kvävs till döds och fiskar dör långsamt av svält och skador de får i näten. Att rensa dessa vrak på spökfiskande redskap innebär således positiva effekter på allt marint liv. Tumlare och säl påverkas både direkt och indirekt på ett positivt sätt.

Länsstyrelsen önskar få underlag som beskriver mängden nedskräpning på de elva identifierade vraken. Vraken ska fotodokumenteras och en prioritering av vilka vrak som bör åtgärdas först ska presenteras. Vidare ska rekommendationer och ett kostnadsförslag på hur skräpet kan bärgas, presenteras. Skrivelsen ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 1 december 2021.

Ett villkor för bidragsgivandet är att inga för tumlare skadliga frekvenser används i arbetet. Alla föreskrifter som gäller i området ska i övrigt följas.

Länsstyrelsens bidrag utgår om 120 000 kr. Arbetet ska utföras i linje med föreskrifter enligt Arbetsmiljölagstiftning och med dokumenterat erfarna dykare och dykledare.

Projektansökan ska innehålla:

  • Beskrivning av hur uppdraget genomförs
  • Beskrivning av hur återkoppling ska ske till Länsstyrelsen
  • Namn och CV för dykpersonal som kommer att delta i projektet
  • Uppskattade kostnader
  • Tidpunkt för genomförandet

Vem kan söka stöd?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte, vilket ska kunna styrkas. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande.

Bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner.

Bild av fotograf Hans Hillewaert/fisheco.se