Välkommen in för att ta dig ut!
Kalhygge med kor

Naturen på Kullaberg har skiftat utseende genom årtusenden. Ett arktiskt landskap efter istiden övergick sedani olika stadier till tät lövskog. När människan bosatte sig i området och nyttjade markerna glesades skogen successivt ut till det kulturlandskap som i dag helt präglar berget.

Visste du att …

… Naturen på Kullaberg har skiftat utseende genom årtusenden.

… Kullaberg smälte fram ur inlandsisen för 16 000 år sedan.

Pollendiagram

Genom att artbestämma pollen från växter som efterhand lagrats i ”mossarnas” torvlager får man en bild av de växter som förekommit under olika årtusenden.

Årtusende

Generaliserat pollendiagram

 

 • Ris, gräs, örter, sädesslag, ogräs

 

 • Björk

 

 • Tall

 

 • Hassel

 

 • Al

 

 • Ek-bland skog

 

 • Bok

Ref.

fries, M. vad myren berätter, sveriges natur, årsbok 1963 (mod.)

Skogens ungefärliga utbredning år 1750 – 1800

 • lövskog
 • öppen mark

1750 – 1800 

Berget är nästan kalt och täcks av ljunghed med enbuskar. Bokskogsdungar och någon åkermark vid Kullagården och omkring Björkeröd-Himmelstorp-Haga.

Skogens ungefärliga utbredning år 1911

 • lövskog
 • barrskog planterad omkring sekelskiftet 1900
 • öppen mark            

Skogsplanteringar, mest svarttall, på hedmarkerna.