Välkommen in för att ta dig ut!
Betesäng på Kullaberg

På 1800-talet var nästan hela berget betesmark med öppen ljunghed och spridda enbuskar kallad fäladsmark. Nära bebyggelse fanns åkrar och bokdungar. I dag finner man endast rester av dessa marker, delvis restaurerade. På åkermarken intill Kullagården har anlagts en golfbana.

Visste du att …

… Harar och kaniner, enstaka eller i grupper kan ses hoppa runt eller beta i lågvuxna betesmarker.

… Stora fruktkroppar av jätteröksvamp beräknas kunna innehålla 10 000 000 000 sporer.

VEGETATION

Ursprunglig och restaurerad fälad. De ljunghedar med enbuskar som förr dominerade berget finns endast kvar på vindexponerade bergknallar. Resten har blivit täta buskage eller planterats med skog. Inom några områden har den planterade skogen restaurerats till öppen hed, där djur betar på nytt.

Enbuskar, ris och små örter i fäladen

Ljung, kruståtel, blåbär, stenmåra, blodrot, rödven och liten blåklocka är vanliga arter i ljungheden. Låga enbuskar fanns spridda överallt i den historiska fäladen. Enbuskage finns kvar i ursprungliga områden, men arten har svårt för att komma tillbaka i restaurerade områden.

Gröna betesmarker

En helt annan naturtyp utvecklas på de gräsmarker som ersatt tidigare åkrar t.ex. runt Björkeröds by. Gräsen rödven och ängsgröe dominerar helt men särskilt i kanterna uppträder örter som fyrkantig johannesört, rölleka, vit- och skogsklöver, ängsyra och teveronika.

Golfbanan

Gröna gräsmarker finns också på de oklippta delarna av golfbanan vid Kullagården. Intressant är att här finns nattviol och invandrade sällsynta växter: vårvial, gräsvial och gulvicker.

SVAMPAR

Svampar i mulens marker. På öppna marker lyser under sommar och höst röda, gula och gröna vaxskivlingar. Svarta jordtungor och gula och vita fingersvampar sticker också fram genom gräset. Ängssvampar är krävande, eftersom de bara kan växa där gräset ständigt hålls nere genom bete eller slåtter, och de är därför utmärkta indikatorer på betesmarkens naturvärde.

Antalet dokumenterade arter av vaxskivlingar på betesmarken vid Haga uppgår till 19. Detta medför att denna mark anses särskilt värdefull på riksnivå. Praktvaxskivling,scharlakansvax-skivling, luktvaxskivling och lila vaxskivling, som växer där, är alla sällsynta och vittnar om att marken har betats under långa tider.

DJURLIV

Harar och kaniner bland betesdjur. Ett viktigt inslag i djurlivet på hävdade öppna marker är betesdjuren, som varierar beroende på djurhållare: får, kor eller hästar.

Vilda djur, som trivs i de öppna markerna, är de harar och kaniner som enstaka eller i grupper hoppar runt eller betar i lågvuxna betesmarker.

Buskagens fåglar

Fåglar uppehåller sig ofta i närheten av buskage och buskridåer. Där kan du få se törnskata, törnsångare, ärtsångare och hämpling. En annan art som rör sig mellan skogsridåer och öppen mark är den sällsynta nattskärran.