Välkommen in för att ta dig ut!
Mölle mosse

Restaurering av våtmarker

I vinter ska Länsstyrelsen öka mängden vatten i våtmarkerna Mölle mosse, Håkulls mosse och Per Linds mosse. Större våtmarker ger bättre livsmiljöer för många växt- och djurarter på Kullaberg.

Skåne är idag betydligt torrare än för 150 år sedan, uppåt 90 procent av våtmarksarealerna i slättbygderna har försvunnit. Kullaberg är i sig självt ett relativt torrt område med låg nederbörd, få vattensamlingar, våtmarker och bäckar.

Det finns flera vinster med att utöka våtmarkerna på Kullaberg. Mossarna hyser en mängd olika växt- och djurarter, som grodor, trollsländor och andra insekter. De fungerar även som rast- och födo­söksplats för många fåglar. Våtmarkerna har en vat­tenhållande funktion som jämnar ut vattenflödena vid kraftiga regn. En väl fungerande våtmark renar dessutom vattnet och är en effektiv kolsänka, berättar Pernilla Olsson, naturvårdsförvaltare på Kullaberg.

I vinter höjs medelvattennivån i Mölle mosse, Håkulls mosse och Per Lind mosse med mellan två och fyra decimeter. Diken som leder bort vatten täpps igen och stigar flyttas bort från vattenytan där det behövs. Arbetena med dikena kommer att inledas i slutet av januari. Under arbetets gång kommer grävmaskiner tidvis köra på lederna , så ta det försiktigt. I den första etappen handlar det om sträckan Björkeröd-Larås och röd led från Larås mot Mölle mosse mot Aldal.

Det här innebär att besökare får lite större våtmarker att njuta av. Länsstyrelsen kommer framöver att låta våtmarkerna utvecklas naturligt, men tar bort igenväxning av träd och buskar när vi har möjlighet. På sikt vill vi gynna de arter som är naturliga för regionen, säger Pernilla Olsson.

För mer information kontakta

Alexander Nordström, naturvårdsförvaltare

telefon: 010-224 17 34, epost: alexander.nordstrom@lansstyrelsen.se