Välkommen in för att ta dig ut!
Skirgrön bokskog

Ett synnerligen omväxlande skogslandskap med lövskogar som skiftar i utseende efter årstiderna: kal vinter, ljusgrön vår och flammande gulröd höst. Viktiga trädslag är ek, lind, ask och al. Skogsbruk med björk och tall finns på Östra Kullaberg.

Visste du att …

… Kullabergs läge och klimat gör eken till det naturliga trädslaget.

… Mängder av hoppstjärtar, spindlar och skalbaggar finns bland löven på marken.

DJURLIV

Smådjur i lövmattan och sällsynt tapetserarspindel

Bland löven på marken finns mängder av små djur, hoppstjärtar, spindlar och skalbaggar. Intressant är ekkrattskog-ens unika tapetserarspindel, släkting till fågelspindlarna, men väldigt liten.

Rävar och rådjur samt mångfald av småfåglar

Den kulliga terrängen ger goda tillfällen för grävling och räv att bygga gryt och lyor. Annars är rådjuret skogarnas karaktärsart. Ofta betar de också ute i de öppna markerna.

I trädkronor och buskar finner man bofink, olika sångare, talgoxe, koltrast, rödhake och ringduva. Hackspettar som spillkråka, större hackspett och gröngöling bearbetar döda trädstammar i sök efter föda.

VEGETATION

Naturliga krattskogar med ek.

Kullabergs läge och klimat gör eken till det naturliga trädslaget. På bergets sluttningar har mänsklig påverkan varit liten. Där finner du vindpinade knotiga ekkrattskogar, kanske riktiga ”urskogar” som funnits ända sedan skogar vandrade in på Kullaberg. I övrigt är områden med ekskog vanliga på berget. Bland slingrande kaprifol kan du finna liljekonvalj och ängskovall. På våren blandas vit- och blåsippor med buskstjärnblomma och gulplister.

Fuktiga skogar med ramslök och månviol

I fuktigare, näringsrikare stråk övergår ekskogen i askskog eller ask- och lindskog, som också bildar krattskog ut mot branterna. Där lyser vit ramslök bland hålnunneört och lungört samt täta bestånd av månviol, som länge varit unik för Kullaberg. I riktigt våta svackor växer alskog med älgört och ormbunkar.

Kulturmarkernas bokskogar

Bokskogen är den viktigaste lövskogen uppe på berget gynnad av ollonbete genom århundraden. På våren täcks marken av vitsippor, ekorrbär och harsyra och på näringsrik mark trivs lundslok, myskmadra, lundarv och lundviol.

Mossor och lavar

Fläckar av mossa finns spridda på marken i skogarna. Stammarna, särskilt på gamla träd, hyser både mossor och lavar. Flera är speciella och sällsynta.