Välkommen in för att ta dig ut!

Utlysning av bidrag för inventering av skräp och spökgarn på vrak i naturreservatet Skånska Kattegatt

Bidraget kan sökas hos Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Skåne och går framför allt till föreningar och andra sammanslutningar.

Sommaren 2020 bildades det marina naturreservatet Skånska Kattegatt. Området täcker en yta om 58 000 hektar och bildades med syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt att skydda och återställa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter i ett förhållandevis opåverkat havsområde. Området är utpekat som värdefullt för dess djupa mjukbottnar med megafauna, så som sjöpennor, samt som ett viktigt område för fisk och tumlare. Inom reservatet och i dess omedelbara närhet har undersökningar som utfördes under 2021 identifierat flertalet vraklämningar. Vrak fungerar som ett artificiellt rev där fisk kan söka skydd och arter knutna till hårdbotten kan etablera sig.

Sedan fiskerinäringen övergått till nylon och andra plastliknande material har borttappade och förlorade fiskeredskap ansamlats i haven. Idag utgör detta marina skräp ett överhängande hot mot biologisk mångfald och värdefulla natur- och livsmiljöer. Det är sedan länge känt att diverse skräp, nät och trålar ansamlas vid vrak och andra uppstickande formationer.

Under 2021 inventerades 7 vrak i naturreservat Skånska Kattegatt, (Kronprins Wilhelm, Wega, Odin, Bygdöy, Holmen VI, Martina (för och akter)) på förekomst och mängd av skräp. Det konstaterades att flera var svårt nedskräpade. Ytterligare vrakförekomster identifierades i det arbetet. Länsstyrelsen önskar nu fortsätta inventeringen av vrak. Om sökande ser att det är logistiskt möjligt att bärga något eller några vrak på skräp under 2022 kan det hanteras under arbetets gång och medel beviljas, enligt nedan beskriven ordning. Under sommaren 2022 kommer Bygdöy, Holmen VI, Martina (för och akter) att rensas på skräp. Bidrag för det arbetet ingår inte i denna utlysning.

Efterfrågad leverans

Länsstyrelsen önskar få ett underlag som beskriver återstående vrakförekomster inom och i direkt anslutning till reservatet. Resultatet ska vara en kort rapport med karta som visar vrakförekomsternas position, fartygets namn (om möjligt att spåra), djup, höjd över botten samt uppskattad mängd nedskräpning. Vraken ska fotodokumenteras och en prioritering av vilka vrak som bör åtgärdas först ska presenteras. Vidare ska rekommendationer på hur skräpet kan bärgas presenteras, samt ett kostnadsförslag.

Ett villkor för bidragsgivandet är att inga, för tumlare, skadliga frekvenser används i utrustningen. Alla föreskrifter som gäller i området ska i övrigt följas. Eventuella tillstånd söks av utföraren. 

Bidrag

Länsstyrelsen erbjuder bidrag med 100 % täckning för omkostnader som uppstår i och kring arbetet med att inventera skräp på vrak i Skånska Kattegatt. Länsstyrelsen anser att dessa kostnader kan vara:

Båthyra och drivmedel

Ersättning för fartygsbesättning

Reseersättning

Kostnader för kost och logi i samband med fältarbete

Hyra av utrustning

Vidare ersätts kostnader för projektledning med timkostnad baserad på personens faktiska lön. Ingen ersättning utgår för eventuell dykning eller inköp av utrustning.

Ansökan

Ansökan görs skriftligen och skickas till elin.lygard@lansstyrelsen.se. Skriv ”Bidrag Skånska Kattegatt dnr 8419-2022” i ämnesraden. Senast den 1 april ska ansökan inkommit.

Projektansökan ska innehålla:

  • Vem/vilka som kommer att arbeta med projektledning, namngivna och timkostnad.
  • Beskrivning av hur uppdraget genomförs samt vilka vrak som planeras att inventeras.
  • Beskrivning av hur återkoppling ska ske till Länsstyrelsen under projektets gång.
  • Beräknad budget med kostnader fördelat på relevanta poster.
  • Tidpunkt för genomförandet.
  • Lista över relevanta referenser på liknande utförda uppdrag med kontaktuppgift till referensperson

Projektet ska slutrapporteras med rapport och ekonomisk redovisning senast den 1/12 2022. Efter slutredovisningen kan kostnaderna komma att behöva redovisas med kvitton och registrerad tid.

Vem kan söka stöd?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller en kombination av dessa kan söka. Detsamma gäller för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte, vilket ska kunna styrkas. Den som söker kan samarbeta med andra aktörer när det gäller finansiering och genomförande. Bidrag kan inte ges till vinstdrivande företag eller enskilda privatpersoner. Den sökande som kan uppvisa mest erfarenhet av liknande projekt kommer att tilldelas medel. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avgöra vad som är relevanta referenser.