Välkommen in för att ta dig ut!
Våtmark på Kullaberg

Vass och starrvegetation med videbuskar kantar Kullabergs ”mossar”. Utanför sträcker sig sedan mattor av vitmossa ut mot öppet vatten. Under dessa bildas torv. Små kärrområden, högvuxna ängar eller i skog alkärr finner du i fastmarkens våta svackor.

Visste du att …

… En snok kan dyka upp simmande i vattnet.

… Trollsländornas larver lever i vattnet och att de är rovdjur som fångar sitt byte, mindre vattendjur, med en gripklo.

DJURLIV

Grodor och salamander

Grodor och paddor förökar sig i de öppna vattensamlingarna. En sällsynthet är vattensalamandern som uppskattar solbelysta vattensamlingar omgivna av buskar och träd. Längs kanterna dansar färggranna trollsländor. Simmande i vattnet kan också en snok dyka upp.

Vattenfåglar

Till mossarnas fågelliv hör gräsänder, vigg och gråhakedopping ute i vattnet samt rörsångare, sävsparv, sothöna och vattenrall i vassarna.

SVAMPAR

Svampar – i vatten

Under hela året växer skålsvampar, ofta små, som man lätt går förbi. Även om de är små hjälper dessa svampar till med att frigöra näring när de bryter ner den döda ved som de lever på. Redan i december och fram på våren kan du upptäcka en scharlakansröd skålsvamp (Sarcoscypha austriaca), som inte har fått något svenskt namn ännu. Svamparna växer på pinnar, särskilt av al, som ligger nere i fuktig översilad och basrik jord.

Ser du svampar, med långa ögonfranslika hår i kanten av skålen och på fuktig ved har du antagligen hittat ögonskål.

Under senvåren sticker små spiklik-nande svampar upp över vattenytan i de porlande bäckarna. Skålsvampen bäckspik sitter med foten fast på ruttnande pinnar och löv.

VEGETATION

Vitmossmattor ut mot öppet vatten

Myrmarker med små sjöar kallas för ”mossar” på Kullaberg. Längs kanterna finns ytor med tät vass eller höga starr-arter samt videbuskar. Sedan sträcker sig vitmossmattor som vilar på torv ut mot öppet vatten. Närmast vattnet flyter mossmattorna fritt och bildar gungfly.

Insektsätare bland våtmarksväxterna

Närmast fastmarken finner man veketåg, spikblad och sumpviol bland kuddar av björnmossa. Ute på vitmoss-mattorna växer ängsull, kråkklöver och rundsileshår. På tuvor finns tuvull och ris. Rundsileshåret är intressant eftersom växten skaffar sig näring genom att fånga insekter med sina klibbiga tentakler i kanten av bladen.

Torvtäkt

På grund av tidigare torvtäkt har vitmossmattorna brutits upp i strängar och öar, men de håller långsamt på att växa igen. Mölle mosse har en stor öppen vattenyta med inplanterade näckrosor.                                                          

Fuktområden med hög vegetation

I de öppna gräsmarkerna kantas fuktområdena av tuvtåtel som när fuktig-heten ökar går över i högvuxna örter som älgört, kärrtistel, humleblomster, videört och fackelblomster. När marken blir riktigt blöt kommer högstarr, kaveldun, sjöfräken och hampflockel. Ofta vandrar också videbuskar in.

Kalkkärr

Vid Haga finns ett översilat kärrängsområde på näringsrik mark med lågvuxna starrarter, blodrot, darrgräs, tätört, småvänderot och sumpmåra. Brunmossor täcker marken. I gräset döljer sig små extremt sällsynta grynsnäckor.